Info@clearconscience.nl  
KVK 24422752
Startpagina.
Prijzen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1.Aanmelding voor deelname aan activiteiten geschied in volgorde van binnenkomst en uw aanmelding wordt pas officieel erkend als de deelnamekosten van deze activiteit zijn betaald.

2. Clear Conscience behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers per activiteit te annuleren tot 5 dagen voor aanvang van deze activiteit. Clear Conscience behoudt tevens het recht om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals o.a. bij ziekte, overlijden, extreme weersomstandigheden de activiteit te annuleren. Hiervan ontvangen de deelnemers zo spoedig mogelijk bericht, indien mogelijk wordt er een passend alternatief aangeboden.

3. De kosten voor deelname aan een activiteit dienen minimaal 7 dagen voordat de activiteit plaats vind te zijn voldaan,contact of per overschrijving op girorekening 6992905 t.n.v. P. de Bel te Rotterdam. Er geld een uitzondering voor een privé consult, deze kunt u vooraf aan u consult contant afrekenen.

4. Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van de activiteit. Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden.

5. Bij annulering binnen 9 werkdagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

6. Wanneer men zich binnen 72 uur voor de aanvang van de activiteit afmeldt, of wanneer men zonder afmelding niet komt opdagen, is men de volledige deelnamekosten verschuldigd. Voor privé-consulten geld dat als u binnen 24 uur voorafgaande aan het consult afzegt hiervoor de consultkosten verschuldigd bent. Belt u eerder af dan zijn er geen kosten aan het afzeggen verschuldigd.

7. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een andere deelnemer, echter bent u wel verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Clear Conscience te laten weten.

8. Bij niet, niet-tijdig of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die Clear Conscience moet maken om haar vorderingen te incasseren.

9. Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Het is gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.

Auteursrecht en Privacy:

1. Zonder schriftelijke toestemming van Clear Conscience is het niet toegestaan het workshopmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen die niet door Clear Conscience worden verzorgt.

2. Het slagen van een workshop hangt nauw samen met de mogelijkheid om vrijuit te kunnen spreken. Het is derhalve niet toegestaan om met niet-deelnemers inhoudelijk in te gaan op de verhalen die tijdens de workshop worden gedeeld. Overtreding van deze privacyregel zal worden omgezet in een stopzetting van de deelname aan de workshop, zonder enige recht op restitutie van het cursusgeld en/of tot uitsluiting van deelname aan andere workshops.

 

Aansprakelijkheid:

1. Clear Conscience is niet aansprakelijk, behoudens in geval van bewijsbare opzet, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of de deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.

2. Clear Conscience is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de activiteiten.

3. Clear Conscience is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer/cursist tijdens en/of na de activiteit met de opgedane kennis doet.

4. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Clear Conscience. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

Deelname aan de workshops en privéconsulten worden gezien als een bevestiging dat deze Algemene Voorwaarden zijn gelezen en geaccepteerd.